MỰC IN CANON

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM MỰC IN PHUN CANON

MUCINCANON.VN

STT

Tên Sản Phẩm

Dùng Cho Máy

ĐVT/
Hiệu suất

Giá bán lẻ
VND

1

MỰC IN PHUN CANON PG-40 (B) iP 1200, iP 1300, iP 1600, iP 1700, iP 1880, iP 2200, iP 2580, iP 2680, iP 1980, iP 1600, MP 145, MP 150, MP 160, MP 180, MP 210, MP 228, MP 450, MP 470, MP 476, MP 460, MP 198, MP 170, MX 308, MX 318, JX 201

Hộp

460.000

2

MỰC IN PHUN CANON CL-41 (C ) iP 1200, iP 1300, iP 1600, iP 1700, iP 1880, iP 2200, iP 2580, iP 6210D, iP 6220D, iP 6320D, iP 2680, iP 1980, MP 145, MP 150, MP 160, MP 180, MP 210, MP 228, MP 450, MP 470, MP 476, MP 460, MP 198, MP 170, MX 308, MX 318

Hộp

510.000

3

MỰC IN PHUN CANON PG-810 iP 2770, iP 2772, MP 245, MP 497, MP 486, MP 276, MP 287, MP 258, MX 328, MX 347, MX 357, MX 338, MX 416, MX 426, MX 366, MP 237

Hộp

450.000

4

MỰC IN PHUN CANON CL-811 iP 2770, iP 2772, MP 245, MP 497, MP 486, MP 276, MP 287, MP 258, MX 328, MX 347, MX 357, MX 338, MX 416, MX 426, MX 366, MP 237

Hộp

510.000

5

MỰC IN PHUN CANON PGI- 9 MBK PRO 9500, PRO 9500 mark II

Hộp

390.000

6

MỰC IN PHUN CANON PGI- 9 PBK PRO 9500, PRO 9500 mark II, IX 7000, MX 7600

Hộp

390.000

7

MỰC IN PHUN CANON PGI- 9 C PRO 9500, PRO 9500 mark II, IX 7000, MX 7600

Hộp

390.000

8

MỰC IN PHUN CANON PGI- 9 M PRO 9500, PRO 9500 mark II, IX 7000, MX 7600

Hộp

390.000

9

MỰC IN PHUN CANON PGI- 9 Y PRO 9500, PRO 9500 mark II, IX 7000, MX 7600

Hộp

390.000

10

MỰC IN PHUN CANON PGI- 9 PM PRO 9500, PRO 9500 mark II

Hộp

390.000

11

MỰC IN PHUN CANON PGI- 9 PC  PRO 9500, PRO 9500 mark II

Hộp

 

390.000 

12

MỰC IN PHUN CANON PGI- 9 G PRO 9500, PRO 9500 mark II

Hộp

390.000

13

MỰC IN PHUN CANON PGI-9 R  PRO 9500, PRO 9500 mark II

Hộp 

390.000 

14

MỰC IN PHUN CANON PGI- 9 GY  PRO 9500, PRO 9500 mark II

Hộp 

390.000 

15

MỰC IN PHUN CANON PGI- 9 CLEAR IX 7000

Hộp

550.000

16

MỰC IN PHUN CANON PGI-7 BK IX 7000

Hộp

410.000

17

MỰC IN PHUN CANON PG-830 (B) iP 1880, iP 2580, iP 2680, iP 1980, MP 145,
MP 198
, MP 228, MP 476, MX 308, MX 318

Hộp

380.000

18

MỰC IN PHUN CANON CL-831C iP 1880, iP 2580, iP 2680, iP 1980, MP 145,
MP 198
, MP 228, MP 476, MX 308, MX 318

Hộp

500.000

19

MỰC IN PHUN CANON PGI-725BK IP 4870, MG 5170, MG 5270, MG 8170, MG 6170, MX 897,IX 6560, MX 886, IP4970, MG5370, MG6270, MG8270

Hộp

290.000

20

MỰC IN PHUN CANON CLI-726BK IP 4870, MG 5170, MG 5270, MG 8170, MG 6170, MX 897,IX 6560, MX 886, IP4970, MG5370, MG6270, MG8270

Hộp

270.000

21

MỰC IN PHUN CANON CLI-726 C IP 4870, MG 5170, MG 5270, MG 8170, MG 6170, MX 897,IX 6560, MX 886, IP4970, MG5370, MG6270, MG8270

Hộp

270.000

22

MỰC IN PHUN CANON CLI-726 M IP 4870, MG 5170, MG 5270, MG 8170, MG 6170, MX 897,IX 6560, MX 886, IP4970, MG5370, MG6270, MG8270

Hộp

270.000

23

MỰC IN PHUN CANON CLI-726 Y IP 4870, MG 5170, MG 5270, MG 8170, MG 6170, MX 897,IX 6560, MX 886, IP4970, MG5370, MG6270, MG8270

Hộp

270.000

24

MỰC IN PHUN CANON CLI-726GY MG 8170, MG 6170

Hộp

270.000

25

MỰC IN PHUN CANON BCI-3eBK iP 6500, iP 3000, iP 4000, iP 5000, MP 780, MP 760

Hộp

260.000

26

MỰC IN PHUN CANON BCI-3e C S400/400SP/450/520/600/4500/6300, i550/560/850/865/6100/6500

Hộp

230.000

27

MỰC IN PHUN CANON BCI-3e M S400/400SP/450/520/600/4500/6300, i550/560/850/865/6100/6500

Hộp

230.000

28

MỰC IN PHUN CANON BCI-3e Y S400/400SP/450/520/600/4500/6300, i550/560/850/865/6100/6500

Hộp

230.000

29

MỰC IN PHUN CANON BCI-6BK S800/820/820D/830D, i865/905D/950/990/9100/9950
iP 4000, iP 6000D, iP 5000, MP 760, MP 780

Hộp

230.000

30

MỰC IN PHUN CANON BCI-6C S800/820/820D/830D,i560/865/905D/950/990/9100/9950, iP3000/4000/4000R/5000/6000/8500, BJC 8200, MP760/780

Hộp

230.000

31

MỰC IN PHUN CANON BCI-6Y S800/820/820D/830D,i560/865/905D/950/990/9100/9950, iP3000/4000/4000R/5000/6000/8500, BJC 8200, MP760/780

Hộp

230.000

32

MỰC IN PHUN CANON BCI-6M S800/820/820D/830D,i560/865/905D/950/990/9100/9950, iP3000/4000/4000R/5000/6000/8500, BJC 8200, MP760/780

Hộp

230.000

33

MỰC IN PHUN CANON BCI-6PC iP6000/8500, i905D/990/9950 BCI 6R(i990/9950, iP8500), CBI 6G(i9950, iP8500)

Hộp

230.000

34

MỰC IN PHUN CANON BCI-6PM iP6000/8500, i905D/990/9950 BCI 6R(i990/9950, iP8500), CBI 6G(i9950, iP8500)

Hộp

230.000

35

MỰC IN PHUN CANON BCI-6R iP6000/8500, i905D/990/9950 BCI 6R(i990/9950, iP8500), CBI 6G(i9950, iP8500)

Hộp

230.000

36

MỰC IN PHUN CANON BCI-6G iP6000/8500, i905D/990/9950 BCI 6R(i990/9950, iP8500), CBI 6G(i9950, iP8500)

Hộp

230.000

37

MỰC IN PHUN CANON PGI-35 Bk iP100

Tép

290.000

38

MỰC IN PHUN CANON CLI-36 C iP100

Tép

470.000

39

MỰC IN PHUN CANON PG-740 MG 2170, MG 3170, MG 4170, MG 2270, MG 4270,     MX 377, MX 437, MX 517

Hộp

370.000

40

MỰC IN PHUN CANON CL-741 MG 2170, MG 3170, MG 4170, MG 2270, MG 4270,     MX 377, MX 437, MX 517

Hộp

540.000

41

MỰC IN PHUN CANON PGI-750BK IP 7270

Hộp

400.000

42

MỰC IN PHUN CANON CLI-751BK IP 7270

Hộp

350.000

43

MỰC IN PHUN CANON CLI-751C IP 7270

Hộp

350.000

44

MỰC IN PHUN CANON CLI-751M IP 7270

Hộp

350.000

45

MỰC IN PHUN CANON CLI-751Y IP 7270

Hộp

350.000

46

MỰC IN PHUN CANON PG-88 E500, E510, E600

Hộp

390.000

47

MỰC IN PHUN CANON CL-98 E500, E510, E600

Hộp

395.000

48

MỰC IN PHUN CANON PGI-820 Bk MP 988; MP 638; MP 628 ; MP 545 ; IP 4680; IP 3680; IP 4760; MP 558; MP 648; MP 996; MP 568; MP 998; MX 868; MX 876

Tép

275.000

49

MỰC IN PHUN CANON CLI-821 Bk MP 988; MP 638; MP 628 ; MP 545 ; IP 4680; IP 3680; IP 4760; MP 558; MP 648; MP 996; MP 568, MP 998, MX 868; MX 876

Tép

253.000

50

MỰC IN PHUN CANON CLI-821 C MP 996; MP 638; MP 628; MP 545; MP 568; MP 648; MP 558; MP 988; MP 998; IP 4680; IP 4760; IP 3680; MX 868; MX 876

Tép

253.000

51

MỰC IN PHUN CANON CLI-821M MP 996; MP 638; MP 628; MP 545; MP 568; MP 648; MP 558; MP 988; MP 998; IP 4680; IP 4760; IP 3680; MX 868; MX 876

Tép

253.000

52

MỰC IN PHUN CANON CLI-821Y MP 996; MP 638; MP 628; MP 545; MP 568; MP 648; MP 558; MP 988; MP 998; IP 4680; IP 4760; IP 3680; MX 868; MX 876

Tép

253.000

53

MỰC IN PHUN CANON CLI-821 GY MP 996; MP 638 ; MP 628 ; MP 545 ; MP 988 ; MP 998 ; IP 4680

Tép

253.000

54

MỰC IN PHUN CANON PGI-5 Bk iP4200, iP5200, iP3300, iP4500, iP5300, iP4300, iP3500 ; MP500, MP800, MP970, MP530, MP830/810, MP520/510, MP610/600; iX4000, IX5000; MX850, MX700

Hộp

352.000

55

MỰC IN PHUN CANON CLI-8 Bk iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5300, iP6600D, iP 6700D, Pro 9000, MP 500, MP 530, MP 610, MP800, MP830/810, MP 970, MP 600,MX 850 , PRO 9000 mark II

Hộp

314.000

56

MỰC IN PHUN CANON CLI-8 C iP 3300, iP 3500, iP 4200, iP 4300, iP 4500, iP 5200, iP 5300, iP 6600D, iP 6700D, iX 4000, iX 5000, Pro 9000, MP 500, MP 510, MP 520, MP 530, MP 610, MP 800, MP830/810, MP 970, MP 600, MX 700, MX 850, PRO 9000 mark II

Hộp

314.000

57

MỰC IN PHUN CANON CLI-8M iP 3300, iP 3500, iP 4200, iP 4300, iP 4500, iP 5200, iP 5300, iP 6600D, iP 6700D, iX 4000, iX 5000, Pro 9000, MP 500, MP 510, MP 520, MP 530, MP 610, MP 800, MP830/810, MP 970, MP 600, MX 700, MX 850, PRO 9000 mark II

Hộp

314.000

58

MỰC IN PHUN CANON CLI-8Y iP 3300, iP 3500, iP 4200, iP 4300, iP 4500, iP 5200, iP 5300, iP 6600D, iP 6700D, iX 4000, iX 5000, Pro 9000, MP 500, MP 510, MP 520, MP 530, MP 610, MP 800, MP830/810, MP 970, MP 600, MX 700, MX 850, PRO 9000 mark II

Hộp

314.000

59

MỰC IN PHUN CANON CLI-8 PC iP 6600d; iP 6700D ; MP 970; Pro 9000 ;
PRO 9000 mark II

Hộp

314.000

60

MỰC IN PHUN CANON CLI-8PM iP 6600d; iP 6700D ; MP 970; Pro 9000 ;
PRO 9000 mark II

Hộp

314.000

61

MỰC IN PHUN CANON CLI-8R iP 6600d; iP 6700D ; MP 970; Pro 9000 ;
PRO 9000 mark II

Hộp

314.000

62

MỰC IN PHUN CANON CLI-8G iP 6600d; iP 6700D ; MP 970; Pro 9000 ;
PRO 9000 mark II

Hộp

314.000

63

MỰC IN PHUN CANON BCI 16 C Bubble jet iP90, DS700

Tép

501.000

64

MỰC IN PHUN CANON BCI 15 B Bubble jet i70, i80, iP90

Tép

389.000

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM MỰC IN LASER CANON

MUCINCANON.VN

STT

Tên Sản Phẩm

Dùng Cho Máy

ĐVT/
Hiệu suất

Giá bán lẻ
VND

1

MỰC IN LASER CANON EP-22 LBP800, LBP810, LBP1120, HP1100, HP1100A

2500

1.550.000

2

MỰC IN LASER CANON EP-25 HP1200, 1000, LBP 1210

2500

1.386.000

3

MỰC IN LASER CANON EP-26 MF 3110, LBP 3200

2500

1.550.000

4

MỰC IN LASER CANON EP-65 LBP 2000

10000

3.380.000

5

MỰC IN LASER CANON EP-87 B LBP-2410

4000

1.365.000

6

MỰC IN LASER CANON EP-87 C LBP-2410

4000

1.365.000

7

MỰC IN LASER CANON EP-87 M LBP-2410

4000

1.365.000

8

MỰC IN LASER CANON EP-87 Y LBP-2410

4000

1.365.000

9

MỰC IN LASER CANON EP-87 (Drum) LBP-2410

5000 C

2.690.000

10

MỰC IN LASER CANON Cartridge 312 LBP 3050 , LBP 3150

1500

1.310.000

11

MỰC IN LASER CANON Cartridge 303 LBP 3000, LBP 2900

2000

1.430.000

12

MỰC IN LASER CANON Cartridge 307 BK LBP 5000

2500

1.870.000

13

MỰC IN LASER CANON Cartridge 307 C LBP 5000

2000

1.940.000

14

MỰC IN LASER CANON Cartridge 307 M LBP 5000

2000

1.940.000

15

MỰC IN LASER CANON Cartridge 307 Y LBP 5000

2000

1.940.000

16

MỰC IN LASER CANON Cartridge 309 LBP 3500

12000

3.950.000

17

MỰC IN LASER CANON Cartridge 310 LBP 3460

6000

2.679.000

18

MỰC IN LASER CANON Catridge-313 LBP 3250

2000

1.700.000

19

MỰC IN LASER CANON Catridge-315 LBP 3310 , LBP 3370

3000

1,720.000

20

MỰC IN LASER CANON Catridge-311 Bk LBP 5360

10000

2.386.000

21

MỰC IN LASER CANON Catridge-311 C LBP 5360

60000

3.135.000

22

MỰC IN LASER CANON Catridge-311 M LBP 5360

60000

3.135.000

23

MỰC IN LASER CANON Catridge-311 Y LBP 5360

60000

3.135.000

24

MỰC IN LASER CANON Catridge-308 LBP 3300 , LBP 3360

2500

1.450.000

25

MỰC IN LASER CANON Cartridge 306 MF6550

5000

1.940.000

26

MỰC IN LASER CANON Catridge-302 Bk LBP 5960 , LBP 5970

10000

1.940.000

27

MỰC IN LASER CANON Catridge-302 C LBP 5960 , LBP 5970

6000

1.940.000

28

MỰC IN LASER CANON Catridge-302 M LBP 5960 , LBP 5970

6000

1.940.000

29

MỰC IN LASER CANON Catridge-302 Y LBP 5960 , LBP 5970

6000

1.940.000

30

MỰC IN LASER CANON Drum Catridge-302 Bk LBP 5960 , LBP 5970

Bộ

6.460.000

31

MỰC IN LASER CANON Drum Catridge-302 C,M,Y LBP 5960 , LBP 5970

Bộ

6.460.000

32

MỰC IN LASER CANON Cartridge 316 Bk LBP 5050 , LBP 5050N

2300

1.780.000

33

MỰC IN LASER CANON Cartridge 316 C LBP 5050 , LBP 5050N

1500

1.590.000

34

MỰC IN LASER CANON Cartridge 316 M LBP 5050 , LBP 5050N

1500

1.590.000

35

MỰC IN LASER CANON Cartridge 316 Y LBP 5050 , LBP 5050N

1500

1.590.000

36

MỰC IN LASER CANON Cartridge 317 Bk MF 8450C , MF 9280CDN

6000

3.080.000

37

MỰC IN LASER CANON Cartridge 317 C MF 8450C , MF 9280CDN

4000

3.040.000

38

MỰC IN LASER CANON Cartridge 317 M MF 8450C , MF 9280CDN

4000

3.040.000

39

MỰC IN LASER CANON Cartridge 317 Y MF 8450C , MF 9280CDN

4000

3.040.000

40

MỰC IN LASER CANON Cartridge 318 Bk LBP 7200CD, LBP 7200CDN

3400

3.000.000

41

MỰC IN LASER CANON Cartridge 318 C LBP7200CD, LBP7200CDN

2900

2.820.000

42

MỰC IN LASER CANON Cartridge 318 M LBP7200CD, LBP7200CDN

2900

2.820.000

43

MỰC IN LASER CANON Cartridge 318 Y LBP7200CD, LBP7200CDN

2900

2.820.000

44

MỰC IN LASER CANON Cartridge 319 LBP 6650DN , LBP 6300DN , MF 5870DN, MF5980Dw

2100

1.870.000

45

MỰC IN LASER CANON Cartridge 322BK LBP 9100Cdn , LBP 9500C , LBP 9600C

6500

3.718.000

46

MỰC IN LASER CANON Cartridge 322 C LBP 9100Cdn , LBP 9500C , LBP 9600C

7500

6.270.000

47

MỰC IN LASER CANON Cartridge 322 M LBP 9100Cdn , LBP 9500C , LBP 9600C

7500

6.270.000

48

MỰC IN LASER CANON Cartridge 322 Y LBP 9100Cdn , LBP 9500C , LBP 9600C

7500

6.270.000

49

MỰC IN LASER CANON Cartridge 323BK LBP 7750 CDN

5000

2.772.000

50

MỰC IN LASER CANON Cartridge 323 C LBP 7750 CDN

8500

5.203.000

51

MỰC IN LASER CANON Cartridge 323 M LBP 7750 CDN

8500

5.203.000

52

MỰC IN LASER CANON Cartridge 323 Y LBP 7750 CDN

8500

5.203.000

53

MỰC IN LASER CANON Cartridge 324 LBP 6750DN

Hộp

2.992.000

54

MỰC IN LASER CANON Cartridge 325 LBP 6000, MF3010AE

1600

1.353.000

55

MỰC IN LASER CANON Cartridge 326 LBP 6200D

2100

1.485.000

56

MỰC IN LASER CANON Cartridge 328 MF 4412 / MF 4450 / MF 4550D / D520 ; MF 4570DN; MF 4580DN, MF4580Dw, MF 4750, MF 4870dn

2100

1.518.000

57

MỰC IN LASER CANON Cartridge 329 BK LBP7018C

800

1.100.000

58

MỰC IN LASER CANON Cartridge 329 C LBP7018C

1100

1.243.000

59

MỰC IN LASER CANON Cartridge 329 M LBP7018C

1100

1.243.000

60

MỰC IN LASER CANON Cartridge 329 Y LBP7018C

1100

1.243.000

61

MỰC IN LASER CANON Drum Cartridge 329 LBP7018C

 1100

1.672.000

62

MỰC IN LASER CANON Cartridge 416BK MF 8030Cn , MF 8050Cn, MF8010Cn, MF8080Cw

2300

1.771.000

63

MỰC IN LASER CANON Cartridge 416 C MF 8030Cn , MF 8050Cn, MF8010Cn, MF8080Cw

1500

1.589.500

64

MỰC IN LASER CANON Cartridge 416 M MF 8030Cn , MF 8050Cn, MF8010Cn, MF8080Cw

1500

1.589.500

65

MỰC IN LASER CANON Cartridge 416 Y MF 8030Cn , MF 8050Cn, MF8010Cn, MF8080Cw

1500

1.589.500

66

MỰC IN LASER CANON Cartridge 418BK MF 8350Cdn, MF8380Cdw

3400

2.838.000

67

MỰC IN LASER CANON Cartridge 418 C MF 8350Cdn, MF8380Cdw

2900

2.695.000

68

MỰC IN LASER CANON Cartridge 418 M MF 8350Cdn, MF8380Cdw

2900

2.695.000

69

MỰC IN LASER CANON Cartridge 418 Y MF 8350Cdn, MF8380Cdw

2900

2.695.000

70

MỰC IN LASER CANON Cartridge FX 3 L220, L240, L250, L280, L295, L350, L360

Hộp

1.540.000

71

MỰC IN LASER CANON Cartridge FX 9 MF 4320d , MF 4350d , MF 4370dn , MF 4380dn  , L140 , L160 , L120

2000

1.540.000

72

MỰC IN LASER CANON NB-C2 Network Board máy LBP3500

Bộ

4.130.000

73

MỰC IN LASER CANON DU-67 Bộ đảo bản in máy LBP3500

Bộ

6.830.000

74

MỰC IN LASER CANON PF-67 Khay giấy chọn thêm máy LBP3500

Bộ

7.090.000

75

MỰC IN LASER CANON PF-35 Khay giấy chọn thêm cho máy LBP3310,3100

Bộ

5.030.000

– Báo giá trên đã bao gồm thuế V.A.T 10%.

 

– Chế độ bảo hành: bảo hành chính hãng theo quy định của nhà sản xuất

 

– Quý khách vui lòng tham khảo tính năng sản phẩm tại web site : http://www.nguyenhopphat.vn  or www.mucincanon.vn ,

– QUÝ KHÁCH HÀNG SẼ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI HƠN RẤT NHIỀU NẾU CLICK MUA HÀNG QUA WEBSITE NÀY :

MUC IN CANON 

– Giao hàng miễn phí nội thành TP.HCM

– Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: P.KP Nguyễn Hợp Phát: (08) 35 167 190 / 08 66 522 999

Ms Hương : 0906355239             huongnt@nguyenhopphat.vn

Ms Bích Duyên: 0934159468      duyentb.kd@nguyenhopphat.vn

 

SẢN PHẨM: MUC IN PHUN CANON | MUC IN CANON LASER MÀU | MUC IN CANON LASER DEN | MUC IN CANON KHO LON

>>>>Trang Chủ<<<<

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s